خانه ی متروکه

مُهم نیست!

که تـو با مـن چـه میکنـی

بیا ببیــن

"
بـَرای تـو"

من با خـودم چـه میکنـم

نوشته شده در شنبه 1392/03/25ساعت 9:27 PM توسط RoYa.A| |

تـــو بـرو …
مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:
” بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! ”
امـّــا
کیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…
بیــــ تـــو
تـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…
خیــــالِ تـــوستــــ…

نوشته شده در یکشنبه 1392/03/05ساعت 9:55 PM توسط RoYa.A| |


دوروبرم پر شـــــده از مردمانی که به ظاهر دوســـــت اند

اما جای خنجرهایشـــان پشت کمــــــرم هنوز تـــــــــــــیر میکشد!

نوشته شده در یکشنبه 1392/03/05ساعت 9:55 PM توسط RoYa.A| |

این روزها

خیلی وقت است مرده ام

دلم می خواهد ببارم کسی نپرسدچرا؟...

توچه میفهمی

این روزها ادای زنده ها را در میارم

تظاهر به شادی می کنم حرف میزنم مثل همه

اما...بساط کرده ام

و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام

بی انصاف...

چانه نزن...

حسرت هایم به قیمت

عمرم تمام شده...

نوشته شده در یکشنبه 1392/03/05ساعت 9:50 PM توسط RoYa.A| |


Design By : Night Skin